Артериальная Гипертензия: Безмолвный Убийца

Καρδιολόγος εξαρχεία

Артериальная Гипертензия

Артериальная гипертензия является одним из самых распространённых в развитых странах заболеваний сердечно-сосудистой системы. По некоторым данным, ею страдают не менее 20% взрослого населения земного шара. С возрастом распространённость болезни увеличивается и достигает 50-65 % у лиц старше 65 лет. При этом, множество страдающих ею людей могут не догадываться о наличии заболевания, благодаря чему артериальная гипертензия получила красноречивое прозвище «безмолвный убийца». В физиологическом смысле артериальное давление представляет собой давление, оказываемое кровью на стенки кровеносных сосудов.

Что такое артериальное давление?

Артериальная Гипертензия

 

Артериальное давление создаётся в результате сокращения сердечной мышцы (миокарда). Функцией сердца является доставка обогащённой кислородом крови от лёгких ко всем тканям и органам организма, а крови с высоким содержанием двуокиси углерода в обратном направлении – от тканей и органов к лёгким.

Что означают понятия «систолическое артериальное давление» и «диастолическое артериальное давление»?

При измерении артериального давления полученный результат состоит из двух значений: первый показатель («верхний») обозначает величину систолического давления, возникающего в артериях в фазу максимального сокращения сердечной мышцы (систолы). «Нижний» показатель ») обозначает величину диастолического давления, возникающего в артериях в фазу максимального расслабления сердечной мышцы (диастолы).

При каких значениях артериальное давление считается повышенным?

Существуют различные определения артериальной гипертензии, наиболее распространённым из которых на сегодняшний день является «стойкое повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и выше, вне зависимости от возраста».

Каковы причины развития артериальной гипертензии?

Приблизительно в 95% случаев артериальной гипертензии речь идёт о т. н. «эссенциальной (первичной) артериальной гипертензии», причины которой до конца не установлены. Предположительно, в развитии первичной артериальной гипертензии играют роль как наследственные факторы, так и внешние факторы, например, повышенное потребление поваренной соли, ожирение, злоупотребление алкоголем и т. д. Также не исключается влияние психологических, поведенческих и профессиональных факторов.

В каких случаях возможно установить причину артериальной гипертензии?

Приблизительно в 5% случаев артериальной гипертензии возможно установить её причину. В таком случае заболевание носит название «вторичная артериальная гипертензия» и может быть связано с одной из следующих причин: стеноз почечной артерии, феохромоцитома (один из видов опухоли надпочечников), гиперкальциемия (повышение уровня кальция в сыворотке крови), применение пероральных контрацептивов, стеноз аорты и др.

Как проявляется артериальная гипертензия?

В результате проведённых в городе Афины исследований было установлено, что приблизительно в 25% случаев, люди страдающие артериальной гипертензией не подозревают о наличии заболевания. И это не удивительно, так как в большинстве случаев, в первые годы заболевание протекает бессимптомно. Нередко это приводит к запоздалой диагностик е и несвоевременному началу лечения.

Насколько опасна артериальная гипертензия?

К отдалённым последствиям артериальной гипертензии относятся такие тяжелейшие состояния, как острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт). При отсутствии должного лечения, стойкое повышение артериального давления может привести к повреждению кровеносных сосудов почек, сердечной мышцы, сетчатки глаз, головного мозга и т. д. Повышенное артериальное давление способствует прогрессированию атеросклероза и нарушению кровоснабжения различных тканей и органов.

Каковы симптомы крайне повышенного артериального давления?

При резком повышении артериального давления возможно появление таких симптомов как головные боли, тошнота, чувство усталости, головокружение, расплывчатость зрения и пальпитации (сильное сердцебиение). Подобное состояние называется «злокачественная гипертензия» и требует безотлагательного лечебного вмешательства, при отсутствии которого оно может стать причиной развития тяжелейших осложнений, таких как острое нарушение мозгового кровообращения или тяжёлое нарушение функции почек.

Как диагностируется артериальная гипертензия ?

Для вынесения диагноза артериальной гипертензии у взрослого пациента требуется не менее двух измерений артериального давления, выполненных в разное время, при которых были получены показатели выше 140/90 мм рт. ст.

Поскольку в некоторых случаях повышение артериального давления может являться симптомом другого, более серьёзного заболевания или состояния, при выявлении артериальной гипертензии рекомендуется прохождение обследования, направленного на исключение таких состояний. На сегодняшний день в городе Афины применяются все наиболее современные методы диагностики артериальной гипертензии.

Что означает повышенное систолическое артериальное давление при нормальных показателях диастолического артериального давления?

Состояние при котором показатели систолического давления превышают 160 мм рт. ст., а показатели диастолического давления при этом находятся в пределах нормы называется «изолированной систолической гипертензией». Оно более характерно для пожилых людей и связано со снижением эластичности артерий.

Систолическое АД, мм рт. ст. Менее 130 130-139 140-159 160-179 180-209 Более 210
Диастолическое АД, мм рт. ст. Менее 85 85-90 90-99 100-109 110-119 Более 120
Значение Нормальные показатели Пограничные значения Артериальная гипертензия лёгкой степени Артериальная гипертензия умеренной степени Артериальная гипертензия тяжёлой степени Артериальная гипертензия крайне тяжёлой степени

Как лечится артериальная гипертензия в Афинах?

В случае выявления артериальной гипертензии проводится обследование для определения факторов, способствовавших её развитию, включающее тщательный сбор анамнеза, физикальное обследование и ряд лабораторных исследований. Основной задачей такого обследования является установить идёт ли речь о первичной (эссенциальной) или вторичной гипертензии, т. к. от этого зависит тактика дальнейшего лечения. Целью лечения артериальной гипертензии является нормализация артериального давления и, таким образом, предотвратить развитие осложнений в будущем. К наиболее распространённым осложнениям артериальной гипертензии относятся поражение сетчатки глаз, поражение миокарда, поражение почек, поражение артерий нижних конечностей и нарушение притока крови к половому члену у мужчин, ведущее к нарушению эрекции. Лечение артериальной гипертензии в Афинах проводится высококвалифицированными специалистами с назначением наиболее современных антигипертензивных средств, обладающих наименьшим количеством побочных эффектов.

Что означает отсутствие симптоматики?

Отсутствие симптоматики не означает отсутствие необходимости в лечении артериальной гипертензии. Лечение необходимо даже в тех случаях, когда повышенное артериальное давление никак не проявляет себя и не оказывает влияния на повседневную жизнь. К сожалению, из-за бессимптомного течения заболевания (по крайней мере, в первые годы) многие пациенты склонны не соблюдать предписанный врачом режим медикаментозного лечения или даже прекращать его после того как показатели АД снижаются до желаемого уровня.

Существуют ли немедикаментозные способы лечения артериальной гипертензии?

Не всем пациентам страдающим артериальной гипертензией необходим приём медикаментов. В некоторых случаях она может быть устранена путём определённой коррекции образа жизни:

  • Прекращение курения: Курение является пагубной привычкой, наносящей огромный вред человеческому организму. В табачном дыме содержатся вещества, вызывающие сокращение гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов и, таким образом, ведущие к повышению артериального давления (по этой причине, показатели АД у курильщиков можно считать достоверными лишь спустя не менее чем полгода после прекращения курения).
  • Снижение массы тела: В случае избыточной массы тела рекомендуется её снижение.
  • Снижение потребления поваренной соли: Пациентам страдающим артериальной гипертензией рекомендуется употреблять не более 6 граммов поваренной соли в сутки. В некоторых случаях, этого может быть достаточно для нормализации показателей артериального давления.
  • Сбалансированное питание: Потребление адекватных количеств питательных веществ (жиров, белков и углеводов), витаминов и минеральных веществ, соответствующего энергетическим потребностям организма.
  • Уменьшение употребления алкоголя.
  • Поддержание физической активности: Рекомендуется 45-минутная ходьба не менее трёх раз в неделю. Этот простой и не требующий особой подготовки вид физической активности может способствовать нормализации артериального давления.
  • Снижение уровня стресса: Применение различных психологических техник управляемые психические образы (guided imagination), йога, биофидбэк и др.

Что делать, если коррекция образа жизни не привела к нормализации артериального давления?

К сожалению, не во всех случаях коррекция образа жизни приводит к желаемым результатам в виде нормализации показателей артериального давления. В таких случаях назначается медикаментозная терапия.

Насколько необходимо пациентам страдающим артериальной гипертензией наблюдение у специалиста?

Пациенты страдающие артериальной гипертензией должны находиться под постоянным наблюдением у специалиста и регулярно проходить следующие исследования: измерения артериального давления, ежегодные офтальмологические обследования (для раннего выявления возможного поражения сетчатки, которое является одним из наиболее распространённых осложнений артериальной гипертензии), ежегодное прохождение электрокардиографии (ЭКГ) для оценки состояния миокарда, а также лабораторные исследования крови для контроля функции почек и уровня электролитов, который может нарушиться из-за приёма определённых лекарственных препаратов.

Как лечится артериальная гипертензия при беременности?

Повышенные показатели артериального давления при беременности могут свидетельствовать об особой форме артериальной гипертензии — артериальной гипертензии беременных.

Своевременно начатая и правильно подобранная антигипертензивная терапия – залог долгой и здоровой жизни.

Доктор Илхам Каффа
Кардиолог в городе Афины

Дионисиу Ареопагиту 3, Афины 117 42

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 3, Αθήνα 117 42

2109210423 -6980077904

Table of Contents

Προσδόκιμο Ζωής Μετά από ΜΠΑΙ ΠΑΣ

Προσδόκιμο Ζωής Μετά από ΜΠΑΙ ΠΑΣ Εισαγωγή στη χειρουργική επέμβαση …

Πως θα καταλάβω αν έχω θρόμβωση στο πόδι;

Πως θα καταλάβω αν έχω θρόμβωση στο πόδι; Στον σύγχρονο …

Τι Προσέχω Μετά το Στεντ ( Stent);

Τι Προσέχω μετά το Στεντ: Εισαγωγή στην Ανάκαμψη και τη …

Έχω Αρρυθμίες Όταν Ξαπλώνω: Σημαντικές Πληροφορίες

Αρρυθμίες Όταν Ξαπλώνω!: Πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι αντιλαμβάνονται περισσότερο τις …

Send this to a friend